FirmotronFirmotron

Regulamin

§ 1 Definicje

Hasło - ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Serwisu, ustalany w trakcie rejestracji przez Użytkownika.

Login - unikalny ciąg znaków wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Serwisu, ustalany w trakcie rejestracji przez Użytkownika.

Okres Testowy - okres obejmujący 30 dni, w którym Operator umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Serwisu w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością i możliwościami.

Okres Abonamentowy - okres rozliczeniowy, za który Użytkownik dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na rzecz Operatora z góry, określony w Specyfikacji Funkcjonalności.

Opłata abonamentowa - określone w Cenniku cyklicznie opłaty uiszczane zgodnie z Regulaminem przez Użytkownika na rzecz Operatora z tytułu korzystania z Serwisu.

Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Polityka prywatności - określa zasady przetwarzania danych Użytkowników przez Operatora, dostępna na stronie https://firmotron.pl/polityka.

Przedsiębiorca - podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Cennik - zestawienie opłat związanych z usługą dostępu do Serwisu świadczonej przez Operatora, dostępny na stronie https://website.firmotron.pl/nasze-moduly/.

Regulamin - niniejszy regulamin regulujący korzystanie z usługi dostępu do Serwisu świadczonej przez Operatora, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie usługi dostępu do Serwisu, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie https://firmotron.pl/regulamin.

Specyfikacja Usług - dostępny na stronie Operatora opis Serwisu zawierający charakterystykę usługi dostępu do Serwisu świadczonej przez Operatora, w szczególności wysokość Opłaty Abonamentowej, długość Okresu Abonamentowego, opcję Okresu Testowego i rodzaje udostępnionych dokumentów.

Użytkownik – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie usługi dostępu do Serwisu albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta albo podmiot, który korzysta z usługi dostępu do Serwisu w okresie testowym. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca.

Biuro Rachunkowe – specjalny typ Użytkownika, który może mieć dostęp do dokumentów wystawianych przez innych Użytkowników nie będących Biurem Rachunkowym. Dostęp do dokumentów innych Użytkowników możliwy jest jedynie za zgodą Użytkowników, wyrażoną odpowiednią czynnością podłączenia Biura rachunkowego do konta Użytkownika w Serwisie.

Pracownik – osoba fizyczna działająca w imieniu Użytkownika, lub na jego zlecenie, posiadająca swój odrębny login i hasło dostępowe do Serwisu. Upoważniona przez Użytkownika do wprowadzania danych oraz wystawiania dokumentów w jego imieniu.

Blokada Użytkownika - 30-dniowy okres, w trakcie którego Użytkownik ma ograniczony dostępu do Serwisu, bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, dokumentów wprowadzonych i wygenerowanych przez Użytkownika. Blokada Użytkownika dokonywana jest w przypadkach i na zasadach wskazanych w Regulaminie. Ograniczenie polega na dostępie do możliwości przedłużenia ważności konta (związana z opłatami abonamentowymi) lub usunięcia konta.

Serwis – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem: https://firmotron.pl (także website.firmotron.pl), która w swej funkcjonalności skupia proste i bezpieczne narzędzia do komunikacji, do zarządzania zadaniami i przepływem informacji w firmie, do automatyzacji procesów firmowych, do wystawiania, rozliczania i pilnowania umów, do wystawiania dokumentów sprzedażowych (faktury) i gromadzenia informacji o kosztach, do raportowania i analizy sytuacji finansowej firmy, do zarzadzania systemami zadaniami serwisowymi (ticketami) i/lub scrumowymi, a także umożliwia udostępnianie dokumentów użytkownikom.

Operator - właścicielem portalu Firmotron.pl jest BLUEFORM Marcin Kozłowski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP PL8121318314 REGON:240318265.

Siła Wyższa - zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Operatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Operatora wynikających z Umowy, a których Operator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zawieranie umowy z Operatorem odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu poprzedzone jest rejestracją.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania się Użytkownika w Serwisie.
 4. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie https://firmotron.pl/register, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  • nazwisko, imię,
  • adres e-mail Użytkownika
  • pełną i skróconą nazwę firmy oraz numer NIP,
  • adres siedziby,
  • numer telefonu, adres email firmy.
 5. W serwisie można zarejestrować tylko jeden adres e-mail o tym samym brzmieniu. Użytkownik może edytować dane swojej firmy, z wyjątkiem raz przypisanego do firmy Użytkownika numeru NIP.
 6. Z chwilą rejestracji usługi Użytkownik:
  1. akceptuje Regulamin,
  2. oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usługi dostępu do Serwisu oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi dostępu do Serwisu,
  3. oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie https://firmotron.pl/polityka.
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, a także związanych z usługą dostępu do Serwisu w trybie przesłania ich na adres email podany podczas procesu rejestracji,
  5. wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora w związku ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu,
  6. wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na komputerze Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 7. W trakcie rejestracji Użytkownik ustala login i hasło konieczne do uzyskania dostępu do Serwisu.
 8. Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie na link, przesłany w wiadomości email, od Operatora, na adres email podany w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu, w okresie testowym, następuje z chwilą dokonania aktywacji.
 10. Po zawarciu umowy, o której mowa w pkt. 8, Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu.
 11. W Serwisie Użytkownik posiada przypisaną rolę. Można przypisać następujące role: a) Główny administrator b) Użytkownik Każdy Użytkownik rejestrujący się do Serwisu ma domyślnie przypisaną rolę „Główny administrator.
 12. Użytkownik może do danej firmy przypisać dowolna liczbę Pracowników (o rolach „Użytkownik”). Operator informuje mailowo Pracowników, których Użytkownik dodał i przypisał rolę w Serwisie, o przypisaniu takiej roli. Użytkownik może dodawać i usuwać dostęp dla Pracowników, ustanawiać i usuwać przypisanie Biura Rachunkowego, korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, uiszczać opłatę za abonament, dokonywać zakupu usług dodatkowych oraz usunąć firmę, a także usunąć konto Użytkownika.
 13. Biuro Rachunkowe przypisane do danej firmy ma zakres uprawnień taki na jaki zezwoli Użytkownik („Główny administrator”). Dostępne możliwości:
  • Dodawanie kontrahentów
  • Dodawanie usług
  • Wystawianie faktur
  • Edycja faktur
  • Usuwanie faktur
 14. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu na Okres Abonamentowy, określony w Specyfikacji Usług, następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Operatora Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości, na warunkach określonych w Regulaminie.
 15. Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy wskazanej w pkt 8 i 13 powyżej albo rozwiązania umowy wskazanej w pkt 8 i 13 w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  2. Operator uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że Serwis będzie wykorzystywany w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,
  4. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Serwisu w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników albo w sposób sprzeczny z Regulaminem Operatora.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Operator dokłada starań, żeby Serwis był aktualizowany oraz pozostawał w pełni funkcjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi jednak z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika. Niniejsze postanowienie nie upoważnia Użytkownika do domagania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian w Serwisie.
 2. Do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
  1. Usługi świadczone na podstawie Regulaminu realizowane są za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać minimalne wymagania techniczne:
   • posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www,
   • posiadać konto e-mail.
  2. bieżąca aktualizacja danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym;
  3. zabezpieczenie haseł i loginu wykorzystywanych przy korzystaniu z Serwisu, zabezpieczenie dostępu do Serwisu przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty;
  4. korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem;
  5. uiszczanie na rzecz Operatora opłat związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu;
  6. korzystanie z Serwisu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kontrolowanie poprawności dokumentów, które Użytkownik generuje w ramach korzystania z usługi dostępu do Serwisu i posługiwanie się tylko dokumentami poprawnymi;
  7. drukowanie dokumentów niezwłocznie po ich wystawieniu i przechowywanie wszystkich dokumentów wygenerowanych w związku z korzystaniem z usługi dostępu do Serwisu w formie papierowej (za niedopełnienie tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność)
  8. korzystania z Serwisu zgodnie z informacjami, wskazówkami, wytycznymi zawartymi na stronie Operatora.
 3. Opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora ponosi Użytkownik.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których wybór dokonany przez Użytkownika nie miała wpływu (np. operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu).
 5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie może prowadzić do:
  1. naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
  2. prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników, (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych),
  3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którymi się posługuje, a także osób, którym udostępnia hasła i login do Serwisu oraz osób działających w jego imieniu.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu na Podmioty trzecie.
 8. W trakcie korzystania z usługi dostępu do Serwisu możliwa jest zmiana typu usługi, np. zamiana okresu testowego na abonamentowy.
 9. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek weryfikacji kwot wyliczonych przez oprogramowanie Operatora na formularzach, dokumentach księgowych i wydrukach dokumentów przed ich wprowadzeniem do obrotu gospodarczego.
 10. Użytkownik korzystający z Serwisu odpowiada we własnym zakresie za zgodne z prawem wystawianie i rozliczanie swoich dokumentów księgowych. Operator nie świadczy w Serwisie usług doradztwa podatkowego ani prawnego czy usług księgowych. W szczególności Operator nie prowadzi dla Użytkowników ich ksiąg rachunkowych ani ewidencji. W przypadku wątpliwości w sprawach księgowych, podatkowych lub prawnych Użytkownik powinien zwrócić się do właściwych podmiotów.
 11. Jakiekolwiek zmiany w Serwisie wprowadzane są z uwzględnieniem czasu związanego z technicznymi czynnościami mającymi na celu ich implementację w system komputerowy oraz rzeczywistych możliwości produkcyjnych Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty mogące wyniknąć z niemożliwości dostosowania, w terminach określonych w przepisach prawa Serwisu do wymogów prawa.
 12. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty, w tym za szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia, a także wadliwego działania Serwisu.
 13. W związku z wprowadzaniem aktualizacji Serwisu lub koniecznych napraw, Operator jest uprawniony do ustanawiania przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu. Zwykle przerwy takie trwają do pół godziny i są przeprowadzane w okresie najmniejszej częstotliwości odwiedzin Serwisu. Operator informuje Użytkowników o przerwach technicznych za pośrednictwem strony informacyjnej Serwisu, a w szczególnych przypadkach – za pośrednictwem wiadomości e-mail. Konieczne przerwy techniczne nie mogą być podstawą roszczeń i reklamacji Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, jeśli nie wywołują szkody w prawach Użytkownika.
 14. Podając adres e-mail oraz numer telefonu odbiorcy faktury, przy korzystaniu z funkcji dostarczania dokumentu faktury lub informacji o wystawionej fakturze, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę odbiorcy faktury na podanie i przetwarzanie tych danych w celu dostarczenia do niego przez Operatora maila z elektronicznym plikiem faktury lub informacji o wystawionej fakturze i że odbiorca nie będzie kierował wobec Operatora roszczeń związanych z otrzymaniem takiego maila, dokumentu elektronicznego lub informacji.
 15. Operator umożliwia Użytkownikom wysyłanie faktur w wersji elektronicznej. Użytkownicy oświadczają, iż otrzymali od swoich kontrahentów stosowną zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 16. Operator potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą usługi dostępu do Serwisu jest Użytkownik.
 17. Operator nie ma dostępu do haseł, danych oraz zapisywanych faktur, a także klientów oraz produktów Użytkownika.
 18. Serwis udostępniany przez Operatora zaokrągla wprowadzone kwoty do pełnych groszy (lub odpowiednio setnych części w przypadku pozostałych walut). Program nie umożliwia wprowadzania kwot o większej precyzji.
 19. Operator nie oferuje usługi archiwizacji dokumentów wygenerowanych przez Użytkownika i w związku z tym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie obowiązku drukowania dokumentów niezwłocznie po ich wystawieniu. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu, a także po upływie okresu Blokady Użytkownika usunięcie w sposób trwały treści, danych, informacji, dokumentów wprowadzanych i generowanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 20. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych przez Użytkownika oraz dokumentów wygenerowanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionych organów (w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).
 21. Całkowita odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat dokonanych w ciągu trzech ostatnich lat, jakie Użytkownik wniósł na rzecz Operatora z tytułu świadczenia usługi dostępu do Serwisu.
 22. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści wygenerowane przy użyciu usługi dostępu do Serwisu, a także ich przetwarzanie i przechowywanie zgodnie z przepisami podatkowymi jest Użytkownik.
 23. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy i szkody powstałe nie z winy Operatora, w szczególności powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego Użytkownika,
  2. nieznajomości przez Użytkownika przepisów księgowo-podatkowych i prawnych,
  3. nieprawidłowego funkcjonowania systemu łączności z Serwisem,
  4. nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika,
  5. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. niedotrzymania warunków Regulaminu przez Użytkownika,
  7. siły wyższej (np. powódź, huragan, włamań do systemów komputerowych itp.),
  8. nieprawidłowości danych podanych w Serwisie,
  9. braku możliwości skorzystania z usługi dostępu do Serwisu wynikającej z braku otrzymania opłaty abonamentowej od Użytkownika.

§ 4 Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty Abonamentowej za dany Okres Abonamentowy w terminie:
  1. 30 dni od dnia wskazanego w § 2 pkt 6 Regulaminu.
  2. do 2 dni (roboczych) przed zakończeniem poprzedniego okresu abonamentowego w celu zapewnienia ciągłości usługi dostępu do Serwisu, zgodnie z § 2 pkt 7 Regulaminu.
  3. Brak wniesienia opłaty abonamentowej skutkowało będzie wprowadzeniem Blokady Użytkownika.
 2. Zapis pkt 1 powyżej stosuje także w razie zmiany typu dostępu do Serwisu oraz w przypadku przedłużenia ważności usługi dostępu do Serwisu na kolejny Okres Abonamentowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania innych określonych w Cenniku opłat związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu.
 4. Do Opłaty Abonamentowej oraz opłat wskazanych w pkt 3 powyżej doliczany jest podatek VAT w stawce przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Faktury VAT za zakupione usługi w Serwisie generują się automatycznie z danymi firmy zapisanymi w koncie Użytkownika i są wysyłane na wskazany w procesie rejestracji przez Użytkownika adres e-mail. Żeby otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi, Użytkownik musi mieć uzupełniony adres e-mail w swoim koncie. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.
 6. Faktury VAT, o których mowa w pkt. 5 powyżej, wystawiane są na firmę, dla której została uiszczona opłata abonamentowa lub zakupione usługi dodatkowe.
 7. Informacje o stanie realizacji usług dostępne są każdorazowo w koncie Użytkownika.
 8. Użytkownik może uiścić Opłatę Abonamentową oraz opłaty wskazane w pkt 3 powyżej wyłącznie w formie:
  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy Operatora,
  2. płatności online za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
  3. Operator nie przyjmuje wpłat gotówką oraz jest uprawniony do odmowy uznania wpłat dokonanych w innych formach niż wskazane w lit a i b powyżej. Dokonywanie wpłat w innych formach niż wskazane w lit a i b powyżej następuje na ryzyko Użytkownika.
 9. Przekazywane przez Użytkowników w sposób wskazany w pkt 5 powyżej środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do salda Użytkownika, celem zabezpieczenia uiszczania i rozliczania opłat związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu.
 10. Zaliczenia środków wskazanych w pkt.6 powyżej na poczet należności Operatora dokonuje Operator zgodnie z Cennikiem.
 11. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług wysokość środków pieniężnych wpłaconych przez Użytkownika przewyższa kwotę należności Operatora - kwota różnicy zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Operatora na poczet istniejących lub przyszłych należności Operatora, a w przypadku braku istniejących należności na rzecz Operatora zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie złożone w siedzibie Operatora w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
 12. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych nie pokrywa kwot należnych Operatorowi, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przesłanego w trybie wiadomości email na adres podany w procesie rejestracyjnym przez Użytkownika.

§ 5 Blokada Użytkownika, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

 1. Rozwiązywanie umowy z Operatorem odbywa się za pośrednictwem Serwisu.
 2. Operator jest uprawniony do dokonania Blokady Użytkownika w przypadku gdy:
  1. stwierdzi naruszenie przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu wskazanych w Regulaminu,
  2. stwierdzi okoliczności określone w § 3 pkt 3,
  3. stwierdzi brak środków finansowych na pokrycie opłat związanych ze świadczeniem usługi dostępu do Serwisu.
 3. Operator informuje Użytkownika na adres e-mail podany w procesie rejestracji o przyczynie Blokady Użytkownika i wzywa do usunięcia przyczyny Blokady Użytkownika.
 4. Blokada Użytkownika nie stanowi wypowiedzenia umowy ani rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Po upływie okresu Blokady Użytkownika następuje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, o którym Użytkownik jest informowany na adres e-mail podany w procesie rejestracyjnym.
 6. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Użytkownika,
  2. nie uiszczenia przez Użytkownika należności przysługujących Operatorowi w zamian za udostępnienie świadczonych płatnych usług.
  3. podjęcia przez Operatora decyzji o zaprzestaniu świadczenia usługi dostępu do Serwisu lub zakończeniu działalności,
  4. z innych ważnych przyczyn.
 7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 83) Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni, z zachowaniem §4 pkt 11.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania Usług i usunąć swoje konto w Serwisie. Z dniem usunięcia konta wszystkie dane Użytkownika, w tym kopie dokumentów dostępnych w koncie Użytkownika, zostają nieodwracalnie usunięte, a umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem przestaje obowiązywać (bez zachowania § 4 pkt 11).
 9. Umowa odstąpienia od umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem może być:
  1. na skutek pisemnego wypowiedzenia,
  2. porozumienia stron,
  3. śmierci Użytkownika.
 10. Operator zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku działania sprzecznego z niniejszym Regulaminem, działania na szkodę Operatora, podejmowania czynności niezgodnych z prawem, a także w innych uzasadnionych przypadkach.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Usługi, treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, niezgodnych z prawem i godzących w dobre imię Operatora. W przypadku złamania tego zobowiązania przez Użytkownika, Operator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych z takim Użytkownikiem, co skutkuje usunięciem konta Użytkownika wraz z kopią wszystkich dokumentów księgowych dostępnych w koncie Użytkownika, w terminie wskazanym w wysłanym przez Operatora wezwaniu do zaprzestania naruszeń, nie krótszym niż 7 dni od dnia wysłania wezwania.
 12. Użytkownik może ponownie zarejestrować się w Serwisie, lecz w takiej sytuacji nie może ponownie skorzystać z Okresu Testowego.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi dostępu do Serwisu Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie danych Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. wskazanie usług, których reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach).
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust. 2 Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia reklamacji. Uzupełnienie reklamacji powinno zostać wysłane na piśmie na adres Operatora wskazany w Regulaminie (w definicjach). Uzupełninie reklamacji po tym terminie skutkuje pozostawieniem jej bez rozpoznania.
 6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust. 3 lub 5. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi adres email podany podczas procesu rejestracji przez Użytkownika.
 8. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu działania Siły Wyższej

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Językiem, w którym Operator porozumiewa się z Użytkownikiem, jest język polski.
 2. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej, Użytkownik może komunikować się z Operatorem:
  1. drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://firmotron.pl/kontakt
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu 32 471 00 84 – w godzinach pracy Operatora;
  3. na piśmie, pod adresem Blueform, ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, z dopiskiem: serwis Firmotron.pl.
 3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika inaczej - podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem jest droga elektroniczna. Operator wysyła powiadomienia systemowe na adres e-mail Użytkownika, który został użyty podczas rejestracji firmy Użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 24-01-2018 r.
 6. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Operatora.
 7. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi na adres email wskazany podczas rejestracji przez Użytkownika.
 8. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.3.
 9. Operator uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust.5.
 10. Do umów zawartych z Operatorem stosuje się prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ponadto także przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 83), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 12. Za sąd właściwy do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy pomiędzy stronami.
 13. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka prywatności.