FirmotronFirmotron

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Operator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora w celu świadczenia usług, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Serwisu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu zawarcia i wykonywania umów i obsługi reklamacji.
 3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi dostępu do Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego poprzez otrzymywanie informacji dotyczących usług i produktów Operatora i partnerów Operatora, przekazywanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016.1489) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016.1030).
 6. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych wymaganych przez Operatora Użytkownik traci możliwość korzystania z usługi dostępu do Serwisu i jest to jednoznaczne z zakończeniem świadczenia tej usługi przez Operatora.
 7. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z dostępu do Serwisu przez Użytkownika w okresie korzystania z tej usługi przez Użytkownika. Użytkownik, w trakcie rejestracji oraz przy zapoznaniu się z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
 8. Operator może wykorzystywać pliki cookies w celu wyświetlania reklam opartych o zainteresowaniach na innych witrynach w sieci Internet.
 9. Operator jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 10. Operator zobowiązuje się do szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 11. Zwroty i rezygnacja usługi zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27.
 12. Operator zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 13. Użytkownik w trakcie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego działania Serwisu oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym Podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego działania Serwisu.
 14. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
 15. Operator zastrzega sobie możliwość ujawnienia danych zgromadzonych przez Użytkownika na żądanie uprawnionych organów (w szczególności policji, prokuratora, sądu, organów podatkowych i kontroli skarbowej).
 16. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się zapisy Regulaminu (w tym definicje), dostępnego na stronie https://firmotron.pl/regulamin oraz innych wydanych przez Operatora regulaminów, dostępnych na stronie https://firmotron.pl/regulamin, a także obowiązujące przepisy prawa.
 17. Nie gromadzimy danych osobowych (za wyjątkiem danych teleadresowych firm, celem wystawienia faktur za abonament) oraz nie udostępniamy adresów e-mail osób korzystających z naszej aplikacji.
 18. Nie rozsyłamy żadnych wiadomości o charakterze reklamowym, adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu technicznego.
 19. Dane każdego Użytkownika, wprowadzane do aplikacji, stanowią jego własność.
 20. Użytkownik ma dostęp do swoich danych, poprzez rejestrację w serwisie za pomocą wymyślonego przez siebie loginu i hasła. Nie mamy wglądu do danych Użytkownika, poza danymi teleadresowymi rejestrującej się firmy.
 21. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”, w związku z czym Operator zaleca Użytkownikom bieżące odwiedzanie strony internetowej Serwisu i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 1. Wszelkie dane i informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane osobowe trafiają z Urządzenia do Serwisu z wykorzystaniem technologii kryptograficznych (np. protokołu Secure Sockets Layer (SSL) przy użyciu klucza szyfrującego o długości 128 bitów.
 2. Jeśli Użytkownik poweźmie wątpliwości co do autentyczności otrzymanego od Operatora maila, prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia, czy wiadomość rzeczywiście pochodzi od Operatora. Numer telefonu do kontaktu jest dostępny w Serwisie.
 3. Proste błędy językowe w otrzymanej wiadomości, podejrzana konstrukcja zdań powinny być dla Użytkownika ostrzeżeniem.
 4. Użytkownik w pasku adresu swojej przeglądarki zawsze powinien sprawdzać, czy adres Serwisu zaczyna się od "https://", a nie "http://" („s” oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli bezpieczne).
 5. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta w Serwisie (loginu i hasła). Operator nigdy nie prosi swoich Użytkowników o podanie danych dostępowych do konta w Serwisie, więc wszelkie prośby o takie udostępnienie powinny być przez Użytkownika ignorowane. W przypadku otrzymania prośby udostępnienia danych dostępowych, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny z Operatorem.
 6. Serwis zawiera linki (np. w formie logotypów podmiotów zewnętrznych wobec Operatora), które przekierowują osobę przeglądającą Serwis na zewnętrzną stronę internetową. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania cookies.